Vedtægter for Fyns UL-Flyveklub


“Fyns UL-Flyveklub” er en fusion mellem flyveklubberne “Fyns UL-Flyveklub” i Revninge og “Flyveklubben Take-off” på Tåsinge. Klubberne er formelt sammenlagt pr. 3. september 2014 ved en ekstraordinær generalforsamling. Klubben vil fremover have aktiviteter i både Revninge og på Tåsinge. Klubben vil fortsat bestræbe sig på at have et tæt samarbejde med andre flyveklubber på Fyn.

Klubbens navn er Fyns UL-Flyveklub.

Formålet er, at fremme den sportslige interesse for flyvning og navigation samt, at uddanne piloter og virke for størst mulig flysikkerhed. Det tilstræbes at klubben ordinære drift og skolings mulighed skal indrettes så økonomisk attraktivt som muligt for medlemmerne – dog uden at kompromittere sikkerheden. Omkostninger udover ordinær drift tilstræbes kun at belaste de medlemmer som til vælger disse aktiviteter.

Klubben samarbejder med Fyns Motorflyver Klub om uddannelse og flysikkerhed. Der afholdes samarbejdsmøder efter behov.

Alle flyve interesserede kan optages som medlemmer passive eller aktive. Aktive medlemmer registreres i DULFU. Klubflyverne benyttes kun af medlemmer, der har betalt indskud. Det er en forudsætning at ny medlemmer har adgang til e-mail samt overførsel af betalinger til bank konto, da al kommunikation og betaling i klubben håndteres elektronisk af hensyn til at minimere og sikre den daglige administration i klubben.

Kontingentet fastsættes af general forsamlingen og betales halvårligt forud. Forfald 1. november og 1. maj. Piloter med eget fly betaler kontingentet helårligt forud. Forfald 1. november. Kontingentet indebærer det årlige bidrag til DULFU. Passive medlemmer, der ønsker medlemskab af DULFU betaler kontingent som flyindehavere. Passive medlemmer uden DULFU betaler årligt forud. Har betaling af kontingentet ikke fundet sted senest 2 måneder efter forfaldsdag kan medlemmet slettes.

Udmeldelse kan kun ske til bestyrelsen. Ved udmeldelse ophører enhver medejendomsret til klubbens aktiver, samt krav på indskud, kontingenter og forudbetalte flybilletter. Det samme er tilfældet hvis et medlem ekskluderes som følge af en handlemåde, der er til skade for klubbens anseelse og virke. Eksklusioner og udnævnelse af æresmedlemmer kan kun foretages af generalforsamlingen.

Alle beslutninger foretages ved simpelt flertal. Alle medlemmer har lige stemmeret. Det er muligt at stemme skriftligt ved at sende sin stemme med e-mail til formanden for bestyrelsen senest 24 timer før generalforsamlingen afholdes.

Bestyrelsen udgøres af min. 5 medlemmer. I lige generalforsamlings år vælges formand og to medlemmer. I ulige år vælges kasserer og et medlem. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen. Der afholdes møder på formandens foranledning, eller når to bestyrelsesmedlemmer begærer det. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved hans fravær kassererens. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen.

Klubben tegnes af Formand og kasserer i fællesskab. Kassereren kan bevilges eneprokura. Bestyrelsen kan optage lån med eller uden sikkerhed i foreningens midler, når formand og kasserer samt ét bestyrelsesmedlem undertegner lånedokumenterne.

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar. Forsamlingen indvarsles mindst 14 dage før ved brev eller e-mail til alle medlemmer med dagsorden for samlingen.

Dagsorden ved en generalforsamling 

Valg af dirigent og protokolfører.

Formandens beretning.

Kassereren fremlægger revideret regnskab og redegør for klubbens økonomiske situation.

Valg til bestyrelse:

1. Valg til bestyrelses
2. Valg af 2 bestyrelses suppleanter for 1 år
3. Valg af revisor og revisor suppleant for 1 år
4. Genvalg kan finde sted.

Behandling af indkomne forslag. Forslag indsendes mindst 8 dage før forsamlingen afholdes.

Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent. Der afgør hvorledes afstemningen skal finde sted. Skriftlig afstemning såfremt dirigenten eller et medlem ønsker det. Alle afgørelser sker ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kan kun finde sted på en generalforsamling såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Generalforsamlingens protokol underskrives af Formanden og Dirigenten inden 30 dage.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det. Indkaldes med 8 dages varsel med begrundet dagsorden.

Bestemmelse af klubbens opløsning træffes på en til dette formål indkaldt generalforsamling. Opløsning kan kun finde sted såfremt ½ delen af de stemmeberettigede medlemmer deltager i afstemningen og at ¾ af de afgivne stemmer er for. Såfremt der ikke er fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, kan bestyrelsen inden 8 dage og med 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling. På denne forsamling kan klubben opløses ved simpelt flertal. Ved klubbens opløsning doneres klubbens værdier til Dansk flygtninge hjælp.

Vedtægter vedtaget den 3. september 2014